O programie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 - 2013 jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR - środki krajowe.
Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.
Wsparcie finansowe PO KL będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Ok. 60% środków PO KL zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony, natomiast ok. 40% na wsparcie sektorowe prowadzone na szczeblu centralnym.

Priorytety realizowane centralnie:

 1. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
 2. Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 3. Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
 4. Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
 5. Priorytet V: Dobre rządzenie.


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:

 1. Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 2. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
 3. Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
 4. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 5. Priorytet X: Pomoc techniczna.

CELE PO KL

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cele szczegółowe to:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
 • wzrost spójności terytorialnej.


Informacja na podstawie www.pokl.wup-krakow.pl

Wydrukowane z: http://www.latwiejszystart.pl/